Informace pro klienta o zpracování osobních údajů

Tento dokument je platný od 1. 1. 2024.

Na této stránce najdete jaké údaje zpracováváme, právní základ, účely a doby zpracování.

Vážení klienti, prosíme Vás, abyste se seznámili s touto informací o zpracování Vašich osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Kdo jsme a kde nás najdete?

Vaše osobní údaje zpracovává GymRoom CZ s.r.o., s adresou sídla V Horkách 1404/13, Nusle, 140 00 Praha 4,, identifikační číslo: 21136947. Tato společnost je tzv. provozovatelem a v dalším textu se označuje jako „my“ nebo „společnost“. Naše společnost provozuje fitness centrum GymRoom. Pokud máte otázky ohledně osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@gymroom.cz nebo poštou na uvedené adrese.

Údaje smluvní dokumentace:

Schválením našich obchodních a smluvních podmínek (dále jako smluvních „VOP“) prostřednictvím registračního a rezervačního systému („RSS“) nebo při vstupu do prostor GymRoom nebo, v případě klientů do 16 let, vyplněním registračního formuláře prostřednictvím odpovědného zástupce jste s námi uzavřeli smlouvu o poskytování služeb. Osobní údaje, které jste uvedli při registraci do RSS, zejména jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, stejně jako údaje o rezervovaných a využitých službách, předplatném (kreditech) a platbách za služby a zboží zpracováváme za účelem poskytování služeb, evidování předplatného (kreditu) a jeho čerpání a vyúčtování plateb. Právním základem zpracování je plnění smlouvy v souladu s článkem 6 EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů"Zákonnost zpracování" odst. 1 písm. b)., případně, pokud jde o rámcovou smlouvu s Vaším zaměstnavatelem nebo využití jiného skupinového benefitu, je právním základem oprávněný zájem provozovatele a jeho smluvního partnera na evidenci služeb poskytovaných podle takové smlouvy. Po skončení smlouvy budeme tyto údaje nadále zpracovávat za účelem našeho oprávněného zájmu, kterým je uplatňování, prokazování a obhajování právních nároků, obvykle po dobu 4 let od první možnosti uplatnění práva.

Účetní agenda:

Údaje o obsahu služeb, předplatném za služby (kreditech) a platbách evidujeme také za účelem daňové evidence a účetnictví, na právním základě zákonné a daňové povinnosti (zejména povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví) po dobu stanovenou předpisy, obvykle 10 let.

Kamerový systém:

V prostorách GymRoom je 1 kamera se zvukovým a obrazovým záznamem. Záznamy kamery jsou vytvářeny s cílem zabránit bezpečnostním incidentům, jako jsou krádeže, ohrožení klientů, návštěvníků a zaměstnanců, výtržnosti a jiné události, které mohou být trestnými činy nebo přestupky. Tyto záznamy nám poskytují možnost řešit takové incidenty v následném řízení o přestupcích, trestních činech nebo v řízeních, kde si uplatníme naše právní nároky vůči porušitelům. Kamera umístěná u vstupu slouží také k monitorování dodržování podmínek VOP a usměrňování při vstupu, zejména k odhalení případného zneužití nebo neoprávněného použití vstupních kódů nebo nedodržení časových bloků. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ochrany bezpečnosti a majetku provozovatele a návštěvníků prostorů provozovatele a za účelem uplatňování, prokazování a obhajování právních zájmů. Právním základem je oprávněný zájem na ochraně před incidenty a na uplatňování, prokazování a obhajování právních nároků podle článku 6 odst. 1 písm. e) nařízení. Záznamy si uchováváme obvykle po dobu 240 hodin. V případě, že je na záznamu zachycený incident, záznamy zpracováváme až do uzavření řízení o incidentu nebo vyřešení všech nároků.

Statistiky, výzkum a archivace:

Bez specifického právního základu můžeme v souladu s článkem 89 nařízení zpracovávat údaje pro účely archivace, vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely. K archivaci slouží tento účel, když zpracováváme údaje po zániku původního účelu, po dobu určenou předpisy.

Zdravotní údaje:

Společnost GymRoom nezpracovává osobní údaje o zdravotním stavu klientů s výjimkou údajů v následujících případech:

(a) Zpracování údajů, které je uloženo provozovateli jako právní povinností podle předpisů nebo rozhodnutí příslušného českého orgánu (zejména za účelem ochrany veřejného zdraví). V takovém případě jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti podle článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení po dobu stanovenou příslušným předpisem nebo nařízením a na základě výjimky podle článku 9 odst. 2 písm. g) nebo i) nebo

(b) V případě, kdy klient udělil souhlas k jejich zpracování některému ze zaměstnanců centra. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány na právním základě souhlasu podle článku 9 odst. 2 písm. a) nařízení, po dobu stanovenou v takovém souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme klienty, že oprávnění trenéři při individuálním cvičení nejsou zaměstnanci společnosti, a provozovatel nezpracovává osobní údaje, které klient poskytuje trenérům, ani neodpovídá za jejich zpracování, ani se na jejich zpracování nevztahuje tato informace.

Marketing:

Na účely marketingu používáme Vaše osobní údaje na právním základě Vašeho souhlasu až do jeho odvolání. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud jste naším klientem, můžeme Vaše kontaktní osobní údaje použít na marketing i na právním základě oprávněného zájmu. Na takové účely zpracováváme údaje nejvýše 5 let od Vaší poslední návštěvy. Toto zpracování je předmětem práva námitky.

Cookies:

Při používání našeho webového portálu nebo portálu našeho registračního a rezervačního systému se do Vašeho počítače mohou ukládat malé soubory (cookies), které mohou přenášet a ukládat údaje. Nezbytné cookies jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení, kterým je správné fungování webového portálu a registračního a rezervačního systému. V současném nastavení webového portálu jsou používány pouze technické cookies za účelem správného fungování webové stránky. Ukládáme pouze cookies, které slouží pro zachování relace přihlášení uživatele, dokončení rezervace, registrace a přihlášení. Žádné další druhy cookies (kromě technických) nezpracováváme.

Kategorie zprostředkovatelů nebo jiných příjemců údajů

Externí spolupracovníci:

Externí trenéři, jejichž jména jsou zveřejněna na webu GymRoom (www.gymroom.cz), mohou zpracovávat kontaktní a identifikační údaje klientů, rezervace a platební údaje.

Pokud zaplatíte za vaši rezervaci prostřednictvím platební brány přímo na webu GymRoom nebo za pomoci kreditů ve vašem uživatelském účtu, platební informace bude zpracovávat pouze společnost GymRoom a trenéři a externí partneři k takovým údajům nemají přístup.

Přijímání plateb:

Správce platební brány (údaje z platební karty, identifikace plátce a poplatek).

Vnitřní správa:

Poskytovatel softwaru rezervačního systému a softwaru evidence klientů, poskytovatel softwaru přístupových kódů a evidence kreditů, poskytovatel datového úložiště a softwaru na zpracování plateb, kterými jsou fyzické a právnické osoby se sídlem v ČR, zejména společnost BRJ, provozovatel Jan Barášek, IČO 05103118, mohou zpracovávat elektronicky získávaná a ukládaná data z webové stránky, úložiště a přístupového systému.

Takovými příjemci osobních údajů jsou:

Právní nároky:

Společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, daňoví a finanční poradci, právní poradci (mohou zpracovávat identifikační údaje, údaje o právech a povinnostech, údaje o pohledávkách, údaje potřebné prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků).

Vaše údaje navíc poskytujeme nebo zpřístupňujeme orgánům veřejné správy, pokud nám to nařizuje zákon.

Přenosy:

Osobní údaje ukládáme na území členských států Evropské unie v zabezpečené podobě u našich smluvních hostingových partnerů.

Odvolání souhlasu:

Pokud zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat e-mailem na adrese info@gymroom.cz nebo oznámením zaslaným poštou na adresu společnosti. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Námitka:

Pokud jde o údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo proti zpracování těchto osobních údajů kdykoliv namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Práva můžete uplatnit osobně u provozovatele nebo e-mailem na adrese info@gymroom.cz nebo oznámením zaslaným poštou na adresu společnosti.

Vaše další práva:

Práva můžete uplatnit osobně ve společnosti nebo e-mailem na adrese info@gymroom.cz, nebo oznámením zaslaným poštou na adresu společnosti. Při uplatnění práv jsme oprávnění ověřit vaši totožnost.

Pokud nebudete spokojeni s tím, jak jsme reagovali na uplatnění vašich práv nebo pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s předpisy, máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů České republiky www.uoou.cz

Pověřenec za zpracování osobních údajů

Tento pověřenec za společnost GymRoom zpracovává a dohlíží na zpracování osobních údajů. Pokud máte pochybnosti o zpracování osobních údajů nebo chcete podat námitku, kontaktujte tuto osobu.

GymRoom CZ s.r.o.
E-mail: info@gymroom.cz
Adresa sídla: V Horkách 1404/13, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 21136947

Nechte nám Váš e-mail a dozvíte se víc.
© GymRoom 2024
Developed by