Reklamační řád

společnosti GymRoom CZ s.r.o., s adresou sídla V Horkách 1404/13, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 21136947.

Základní ustanovení

V tomto reklamačním řádu naleznete údaje o vašich právech z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv v souvislosti se službami poskytovanými námi - GymRoom CZ s.r.o., s adresou sídla V Horkách 1404/13, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 21136947, na základě s vámi uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Poskytování služeb se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků klienta vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytnuté služby (reklamace) a jejich vyřizování.

Práva z vadného plnění klientům nenáleží, pokud vadu způsobili, zejména porušením obchodních podmínek, návštěvního řádu a právních předpisů.

Práva z vadného plnění

Právo z vadného plnění klientovi nenáleží, pokud vadu při provozované službě sám způsobil.

Odpovídá-li GymRoom CZ za vady omezující provoz prováděné služby, má klient právo uplatnit práva z vadného plnění.

Při vadě omezující provozovanou službu, má klient právo na přiměřenou slevu z původní ceny. Při vadě, která nedovoluje provádět provozovanou službu, má klient právo na vrácení celé částky.

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána pronajímateli nejpozději druhý den po vyskytnutí vady. Pokud je toto provedeno později, nemá klient právo na slevu, vracení částky nebo odstoupení od smlouvy.

Uplatnění reklamace

Klient je oprávněn vady reklamovat u pronajímatele písemnou formou. Právo z vadného plnění řešíme na info@gymroom.cz. Pronajímatel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit a rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě do 30 dnů.

V reklamaci klient uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. Také v případě možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově podloží.

Důvody odmítnutí reklamace

Klient je povinný uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. Za vadně poskytnutou službu nelze považovat čerpání služeb menšího rozsahu způsobeného samotným klientem. Rovněž se nejedná o vadné poskytnutí služeb v důsledku vyšší moci – včetně přerušení dodávek elektrické energie v rozsahu, v němž nevzniká vůči dodavateli elektrické energie nárok na odškodnění. V takovém případě bude reklamace odmítnuta.

Nároky z oprávněné uplatněné reklamace – Vyřizování reklamací

Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány, nebo které mu již byly poskytnuty, společnost GymRoom CZ s.r.o. je povinna po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci. Společnost GymRoom CZ s.r.o. mohou vyřizovat uplatněné reklamace a to v rozsahu až do výše úhrady vstupného, poskytnutím náhradního plnění ve stejné výši. Při posouzení oprávněnosti uplatnění práva z odpovědnosti za vady klientem je povinna pověřená osoba zajistit řádný zápis o vyřízení reklamace. Práva z odpovědnosti za vady uplatňovaná klientem přesahující výše uvedený rozsah vyřizuje GymRoom CZ s.r.o. a to ve lhůtě 30 dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace klientem, pokud s klientem není dohodnuta lhůta delší.

Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí klient umožnit společnosti GymRoom CZ poskytující předmětné služby, aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

Způsoby vyřízení reklamace

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady, v poskytnutí náhradní služby, a po dohodě případným poskytnutím přiměřené slevy z ceny. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je přílohou a nedílnou součástí obchodních podmínek, které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, upravují smluvní vztah mezi společnosti GymRoom CZ s.r.o. a klienty.

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem: 16.1.2024.

Nechte nám Váš e-mail a dozvíte se víc.
© GymRoom 2024
Developed by