Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky zastupován podnikatelským subjektem GymRoom CZ s.r.o., s adresou sídla V Horkách 1404/13, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 21136947 se vznikem 16. 1 2024 na dobu neurčitou, pro pronájem privátní samoobslužné posilovny na adrese V Horkách 1404/13, 140 00 Praha 4 – Nusle prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách gymroom.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelského subjektů GymRoom CZ s.r.o., s adresou sídla V Horkách 1404/13, Nusle, 140 00 Praha 4,, identifikační číslo: 21136947 se vznikem 16. 1 2024 na dobu neurčitou, se spisovnou značkou C 397263 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „my“ nebo „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi námi a jinou fyzickou osobou nebo podnikateli (dále jen „klient“) prostřednictvím rezervačního systému. Rezervační systém je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gymroom.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Znění obchodních podmínek můžeme my měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce. Nájemní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

1.4. V případě, že se vyskytne mezinárodní prvek, stanovujeme, že právní vztah mezi námi bude podléhat právnímu systému České republiky, především pak občanskému zákoníku. Toto rozhodnutí o volbě práva, v souladu s článkem 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008, týkajícího se práva rozhodujícího pro smluvní závazky (dále jen "Řím I"), však nesmí mít za následek zbavení spotřebitele ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho trvalého bydliště podle článku 6 odstavce 2 Řím I.

1.5. Aktivací tlačítka "POTVRDIT REZERVACI" vyjadřujete svůj souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP). Potvrzujete, že jste si přečetl(a) VOP, včetně informací určených nájemci před uzavřením nájemní smlouvy podle těchto VOP, a že s nimi výslovně souhlasíte v platném a účinném znění v okamžiku tohoto potvrzení.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět rezervaci termínů (dále jen „uživatelský účet“). Zároveň může klient provádět rezervaci termínů též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při rezervaci termínů nájmu posilovny je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při rezervaci jsou námi považovány za správné. Uživatelský účet si může založit klient plnoletý a svéprávný.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z nájemní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s námi je možné uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto nájemního vztahu jsou upraveny v nájemní smlouvě.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím rezervačního systému. Klient odesláním elektronického rezervačního formuláře potvrzuje, že mu bylo námi jasně a srozumitelně oznámeny informace, prostřednictvím webové stránky a těchto podmínek. Jedná se o tyto informace:

3.2.1. Veškeré kontaktní údaje pronajímatele

3.2.2. Označení služby, která bude poskytována

3.2.3. Cena pronájmu, způsob jejího výpočtu, způsob platby a způsob plnění ze strany pronajímatele, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách,

3.2.4. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím služby, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách,

3.2.5. Údaje o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách,

3.2.6. Údaj, že klient nemůže odstoupit od smlouvy, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách,

3.2.7. Údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3.3. Klient, odesláním elektronického formuláře, potvrzuje svou způsobilost a oprávnění k uzavření nájemní smlouvy za sjednaných podmínek. V případě, že je nájemcem fyzická osoba, tímto vyjádřením potvrzuje svou plnou svéprávnost. V situaci, kdy je nájemcem právnická osoba, fyzická osoba, vyplňující elektronický formulář za nájemce, potvrzuje svou oprávněnost k zastupování nájemce v této věci, jinak se zavazuje nést odpovědnost za případnou škodu vzniklou tímto způsobem.

3.4. Potvrzením rezervace v rezervačním systému na našich webových stránkách klient vytváří závaznou rezervaci termínu nájmu posilovny. Tímto činem, se klient zavazuje k úhradě za tuto službu, konkrétně k zaplacení nájemného. Klientovi je poskytnuta možnost před potvrzením rezervace prověřit a v případě potřeby změnit nebo zrušit svou rezervaci.

3.5. Nájemce si je vědom toho, že pronajímatel nabízí pronájem jako činnost pro využití volného času. Pronajímatel poskytuje své služby v přesně stanoveném termínu, tj. v termínu rezervovaném nájemcem. V důsledku tohoto specifického charakteru nájemního vztahu nemá nájemce podle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku právo odstoupit od nájemní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

3.6. Pronajímatel se touto nájemní smlouvou zavazuje přenechat klientovi k dočasnému užívání soukromou posilovnu s vybavením. Účelem nájmu je použití prostoru ke cvičení, využití posilovacího příslušenství a využití sociálního zařízení v bezprostřední souvislosti s posilováním. Nájemce se zavazuje, že k ničemu jinému nepoužije předmět nájmu. Aktivita cvičení v posilovně se považuje za využití volného času, a to s ohledem na skutečnost, že pronajímatel poskytuje své služby v přesně stanoveném termínu, který si nájemce rezervuje. Nájemce se tak zavazuje uhradit pronajímateli nájemné za užívání předmětu nájmu. Výše a způsob platby nájemného jsou specifikovány v dalších ustanoveních těchto podmínek.

4. PŘEDMĚT, PODMÍNKY A ÚČEL ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU

4.1. Pronajímatel přenechá klientovi prostor připravený ke cvičení. V případě, že klient zjistí jakékoliv poškození prostoru, případně jakýkoliv nedostatek v přípravě prostoru pro cvičení, zavazuje se bezodkladně kontaktovat pronajímatele na telefonním čísle: +420 776 374 402 nebo +420 774 625 789. Klient bere na vědomí, že pokud bezodkladně nenahlásí zjištěné zjevné poškození prostoru či nedostatky v přípravě prostoru pro cvičení, může být jakékoliv následně zjištěné poškození přičítáno zavinění na straně klienta.

4.2. Touto nájemním dohodou se pronajímatel zavazuje poskytnout dočasný přístup k nebytovému prostoru, který se nachází na adrese V Horkách 1404/13, 140 00, Praha 4 - Nusle. Parcelní číslo je 422. Objekt je součástí bytového domu s číslem popisným 1404. Také se může použít adresa s ulici U křížku 1404/2. Jedná se o prostor v přízemí objektu. Tento prostor má svůj oddělený vchod a je umístěn na levé straně budovy. Člověk se do něj dostane po otevření mříži a vstupních dveří. Tento prostor je vymezený jako soukromá posilovna s příslušenstvím a vybavením sloužící primárně k silovému tréninku. Nájemní smlouva mezi oběma stranami stanoví účel, cenu a dobu nájmu, jak je podrobně popsáno v těchto obchodních podmínkách.

4.3. Účel závazkového vztahu, nájmu, spočívá v užívání soukromé posilovny pro cvičení, využívání kardio strojů, příslušenství a sociálního zařízení v přímé souvislosti s prováděným tréninkem v posilovně, pokud není dohodnuto jinak předem. Nájemce se zavazuje, že bude prostor posilovny využívat pouze ke stanovenému účelu. Aktivita cvičení v posilovně se považuje za využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje své plnění po rezervaci v přesném určeném termínu. Dále se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli nájemné za užívání předmětu nájmu podle stanovené výše a způsobu platby uvedených v těchto podmínkách.

5. NÁJEMNÉ

5.1. Cena za pronájem posilovny se liší v různých časech i dnech v týdnů. Cena je stanovena vždy za 15 minutové bloky při minimální rezervaci čtyř bloků po sobě. Ceny se pohybují v intervalu 50 - 65 kč. Aktuální cenu je možno vždy najít na webu v kategorii REZERVACE.

5.2. Pronajímatel uzavírá s klientem vždy smlouvu na dobu určitou s předem vyhrazenou délkou pronájmu. Tuto délku a přesný čas je třeba dodržet, klient nemá právo přijít dřív ani odejít později. Naopak na dobu trvání nemá žádný vliv pozdní příchod ani brzký odchod. Klient je povinen nejpozději v poslední dohodnuté minutě nájmu opustit posilovnu a uvolnit ji pro další klienty. Sprcha a ostatní úkony mimo cvičení je třeba stihnout před koncem trvání pronájmu.

5.3. V případě problémům, které mohou vzniknout kdykoliv bez ovlivnění pronajímatele, a které omezí pronájem, je pronajímatel oprávněn změnit nebo zrušit termín nájmu s následným odstoupením od smlouvy dle volby klienta. V takovém případě pronajímatel vrátí nájemci celou uhrazenou cenu pronájmu.

5.4. Klient má právo zrušit svou rezervaci, pouze v případě, provede-li zrušení déle než 24 hodin před začátkem rezervace. Následně si může vybrat náhradní termín.

5.5. Před začátkem rezervace je možné rezervaci skončit buď po vzájemné dohodě pronajímatele a klienta, nebo okamžitou výpovědi pronajímatele, pokud klient hrubým způsobem porušuje smlouvu, podmínek v ni či jiné povinnosti, které způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku špatného užívání nájemce hrozit vznik či jiná újma.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Platba pronájmu je umožněna pouze skrz platební bránu. Akceptujeme platební karty MasterCard a VISU, jako platební bránu používáme GoPay.

6.2. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení rezervace a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

6.3. Platnost rezervace termínů přichází v platnost po zaplacení částky.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Základní práva a povinnosti pronajímatele jsou především:

7.1.1. Předat klientovi posilovnu ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání a v tomto stavu jej udržovat po celou dobu nájmu a zajistit klientovi nerušený výkon jeho práv spojených s jeho užíváním.

7.1.2. Zajistit bez zbytečného odkladu údržbu, odstranění poškození nebo jiných vad, včetně běžné údržby a drobných oprav.

7.1.3. Právo požadovat zpřístupnění posilovny za účasti klienta za účelem kontroly v případě důvodného podezření, zda klient užívá posilovnu řádným způsobem a/nebo provedení oprav či údržby či v případě havárie a za účelem výkonu služeb spojených s nájmem.

7.2. Základní práva a povinnosti klienta jsou:

7.2.1. Právo na nerušený pronájem posilovny a řádné poskytování služeb dle smlouvy, případně sjednaných doplňkových služeb. Právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnuté posilovny a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.

7.2.2. Právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se osob užívajících posilovnu.

7.2.3. Povinnost vrátit posilovnu po ukončení pronájmu v takovém stavu, jakém ji přebral. Vrátit všechny věci na své místo a dodržet veškeré hygienické návyky apod.

7.2.4. Povinnost úplně a pravdivě vyplnit rezervaci k pronájmu posilovny, případné formuláře nutné k poskytnutí k pronájmu.

7.2.5. Povinnost po dobu nájmu posilovnu řádně užívat, a to výhradně ke smluvenému účelu nájmu, dodržovat pořádek, čistotu, bezpečnostní a jiné předpisy spojené s užíváním posilovny.

7.2.6. Povinnost chovat se tak, aby v/na posilovně, na jeho zařízení a vybavení nevznikla škoda. Povinnost poskytnout přiměřenou náhradu újmy, které vznikly v době nájmu osobami užívajícími posilovnu, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude posilovna vyřazena z provozu. Závady a poškození, které vznikly během nájmu je klient povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli, stejně jako závady a poškození věcí, které zjistil při převzetí posilovny. V opačném případě budou škody účtovány na vrub klienta.

7.2.7. Povinnost dodržovat a respektovat pravidla nočního klidu v čase 22:00 - 6:00.

7.2.8. Klient nesmí provádět v/na posilovně, jeho zařízení a vybavení žádné změny, úpravy nebo stavební úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo bezodkladné provést odstranění změn nebo úprav na náklady klienta.

7.2.9. Nájemce je povinen při příchodu do posilovny zkontrolovat veškeré vybavení a v případě toho, že jakékoliv vybavení bude chybět nebo bude v nezpůsobilém stavu obratem tuto věc informovat na info@gymroom.cz.

7.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz klienta dát posilovnu do podnájmu třetím osobám. Za toto se však nepovažuje situace, kdy si klient vezme do posilovny s sebou dalšího člověka. V jeden moment můžou být v posilovně maximálně 3 lidi.

7.4. V celé posilovně je zakázáno kouřit, užívat jakékoliv alkoholické či jiné návykové látky.

7.5. Do posilovny je zákaz vstupu s domácími mazlíčky a jakýmikoliv zvířaty.

7.6. V posilovně je zakázáno rozdělávání ohně a jakákoliv manipulace s nim, natáčení a fotografování s jakýmkoliv pornografickým podtextem.

7.7. Pronajímatel má právo při hrubém porušení pravidel klienta okamžité odstoupení od smlouvy a následné neuzavření další smlouvy s klientem.

7.8. Klient se účastní všech činnosti v posilovně na vlastní riziko. Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat služby poskytnuté na základě této nájemní smlouvy.

7.9. Klient přebírá veškerou zodpovědnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do posilovny přístup. Také zodpovídá a přebírá odpovědnost za svůj majetek, který vnesl do posilovny.

7.10. Pokud do posilovny vstoupí osoba mladší 18 let, musí být v doprovodu starší osoby, která za něj přebírá veškerou zodpovědnost.

7.11. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za jakýkoliv úraz nebo zranění, který se v prostoru stane klientovi.

7.12. Pronajímatel má právo při nedodržení času odchodu klienta na následné doplacení dalšího, popřípadě dalších časových intervalů, dle standardního ceníku.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Právo z vadného plnění klientovi nenáleží, pokud vadu při provozované službě sám způsobil.

8.2. Odpovídá-li pronajímatel za vady omezující provoz prováděné služby, má klient uplatnit práva z vadného plnění.

8.3. Klient je oprávněn vady reklamovat u pronajímatele písemnou formou. Právo z vadného plnění řešíme na info@gymroom.cz. Pronajímatel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci klient uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

8.4. Při vadě omezující provozovanou službu, má klient právo na přiměřenou slevu z původní cenu. Při vadě, která nedovoluje provádět provozovanou službu, má klient právo na vrácení celé částky.

8.5. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána pronajímateli nejpozději druhý den po vyskytnutí vady. Pokud je toto provedeno později, nemá klient právo na slevu, vracení částky nebo odstoupení od smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

9.2. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.

9.3. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu pronajímatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách pronajímatele www.gymroom.cz. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas pronajímateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.

9.4. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

9.5. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

9.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2024.

Nechte nám Váš e-mail a dozvíte se víc.
© GymRoom 2024
Developed by